Klauzula informacyjna

Wydawnictwo MIRAMAR Roman Chmielewski
ul. Moniuszki 1, 47-300 Krapkowice
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawa z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) informuje, e:
1. Administratorem danych osobowych w "Nowinach Krapkowickich" jest:
Wydawnictwo MIRAMAR Roman Chmielewski
ul. Moniuszki 1, 47-300 Krapkowice
NIP: 7561016278
2. Administrator danych osobowych pełni funkcje Inspektora Ochrony Danych
Osobowych.
3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadan wynikajacych
z przedmiotu działalnosci polegajacych na redagowaniu, przygotowaniu, tworzeniu
i publikowaniu materiałów prasowych w rozumieniu ustawy z 26.01.1984 r. -
Prawo Prasowe (DZ.U. poz. 24 ze zm.), a take działalnosci literackiej
i artystycznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporzadzenia
RODO).
4. Informacje szczegółowe o podstawach gromadzenia danych osobowych
i ewentualnym obowiazku lub dobrowolnosci ich podania oraz potencjalnych
konsekwencjach niepodania danych moga uzyskac Panstwo u Administratora
danych osobowych poprzez złoenie pisemnego wniosku.
 

 

INFORMACJA w zakresie RODO z dnia 25 maja 2018 r.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO) oraz w rozumieniu ustawy z dnia 26.01.1984r. - Prawo prasowe (Dz.U. poz. 24 ze
zm.), a take w zwiazku z wykonywaniem działalnosci polegajacej na redagowaniu,
przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych, działalnosci literackiej
oraz działalnosci artystycznej - Administrator został wyłaczony z nastepujacych obowiazków:
1) informowania osoby, której dane dotycza, o danych pozyskanych od tej osoby (art.13
RODO);
2) dostarczania osobie, której dane dotycza, kopii danych (art. 15 ust. 3 oraz ust. 4);
3) ograniczenia przetwarzania na wniosek osoby, której dane dotycza (art. 18 RODO);
4) wyznaczania swojego przedstawiciela w Unii Europejskiej w przypadku, o którym mowa
w art. 3 ust. 2 rozporzadzenia (art. 27 RODO);
5) powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotowi przetwarzajacemu na
podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego (art. 28 RODO);
6) prowadzenia rejestru czynnosci przetwarzania danych osobowych (art. 30 RODO).
Dodatkowo do działalnosci polegajacej na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub
publikowaniu materiałów prasowych, działalnosci literackiej oraz działalnosci artystycznej nie
bedzie sie stosowało nastepujacych przepisów rozporzadzenia 2016/679 (RODO):
1) art. 5 - zasady przetwarzania danych osobowych;
2) art. 6 - przesłanki legalnosci przetwarzania danych osobowych;
3) art. 7 - warunki wyraania zgody przez osobe, której dane dotycza;
4) art. 8 - warunki wyraania zgody przez dziecko w przypadku usług społeczenstwa
informacyjnego;
5) art. 9 - przetwarzanie szczególnych kategorii danych;
6) art. 11 - przetwarzanie danych osobowych niewymagajace identyfikacji;
7) art. 14 - obowiazek podawania informacji w przypadku pozyskiwania danych nie od
osoby, której dane dotycza;
8) art. 15 ust. 1 i 2 - prawo dostepu przysługujace osobie, której dane dotycza;
9) art. 16 - prawo do sprostowania danych;
10) art. 19 - obowiazek powiadomienia odbiorcy danych o sprostowaniu lub usunieciu
danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania;
11) art. 20 - prawo do przenoszenia danych;
12) art. 21 - prawo do sprzeciwu;
13) art. 22 - zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach, a w tym
profilowanie.